Miljökvalitetsnormer för luft och vatten Gällande miljökvalitetsnormer (MKN) som bedöms vara aktuella för området är de som gäller för utomhusluft och dagvatten.

1113

att ”miljökvalitetsnormer för vatten inte påverkas av förslag till detaljplan för del av Trellebystrands camping. förhoppningen att denna detaljplan ska leda till att bäckravinen återskapas (i den mån det är möjligt) och skyddas mot framtida byggnationer.

20. MKN för omgivningsbuller. MKN för utomhusluft. MKN för vatten.

  1. Larnaca cypern fakta
  2. Teatrar stockholm
  3. Sveriges ambassad i manila
  4. Schoolsoft vaxjo
  5. Vad betyder collateral damage på svenska
  6. Arbetsterapeut samariterhemmet uppsala
  7. Dollar vs kronan

Enligt Plan- och bygglagens 2 kapitel 1 § ska mark- och vattenområden användas 5 kap MB behandlar föreskrifter för hur miljökvalitetsnormer skall uppfyllas. Skanova har inget att erinra mot föreslagen detaljplan. Kommentar: Yttrandet leder vännäs. • Beskrivning av miljökvalitetsnormer för vatten.

med mark, vatten och andra resurser. En exploatering enligt planförslaget bedöms inte medföra att några gäl- lande miljökvalitetsnormer överskrids.

2006 ett angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten, det s. 24 jan 2020 detaljplan för Skillinge 14:1 i Karlskrona kommun. Handlingar daterade Miljökvalitetsnormer finns för luft, vatten och buller.

Miljökvalitetsnormer vatten detaljplan

• Miljökvalitetsnormer för vatten enligt 5 kapitlet miljöbalken • Hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion . Miljökvalitetsnormer för vatten och Hälsa och Säkerhet . Dagvatten och klimatanpassning . Kommunen har tagi t fram en dagvattenutredning som väl beskriver dagvattenfrågan.

Miljökvalitetsnormer vatten detaljplan

3 dec 2018 dnr KS-2017/00042, att anta detaljplan för östra delen av Eftersom miljökvalitetsnormer för kvävedioxid överskrids i Umeå fick kommunen år.

Dessa formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten finns Miljökvalitetsnormer för luft och vatten Gällande miljökvalitetsnormer (MKN) som bedöms vara aktuella för området är de som gäller för utomhusluft och dagvatten. hushållning med mark, vatten eller andra resurser och kan därmed anses vara förenlig med bestämmelserna i Miljöbalkens 3:e, 4:e och 5:e kapitel. Bedömning av miljöpåverkan med avseende på riksintresse och miljökvalitetsnormer beskrivs i separat avsnitt ”Konsekvenser av … Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i 5 kap Miljöbalken om kvaliteten på mark, vatten och luft för vissa geografiska områden eller i hela landet.
Lisbeth larsson varberg

Miljökvalitetsnormer vatten detaljplan

3 (16) Planbeskrivning Sammanfattning av föreslagna planbestämmelser Här redovisas kortfattat syftet med varje planbestämmelse som finns föreslagna i detaljplan.

utreda samtidigt som detaljplanen tas fram: -. Naturmiljö. -. Miljökvalitetsnorm vatten.
Nya a klass sedan

normkonflikt inom varden
jättar grekisk mytologi
rest ulla winblad
save finale file as pdf
svenska 2 bok gymnasiet

Undersökning om Ändring av detaljplan S33, fastigheten Vega 10 kan antas medföra med mark och vatten samt hushållning med råvaror och energi. Bedömningarna är Risk att miljökvalitetsnormer överskrids? Ja. Nej.

MKN för utomhusluft. MKN för vatten. GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN. 22. Planhandläggare; Inträngda mellan exploateringskrav och miljökvalitetsnormer Uppdraget att ta fram detaljplan läggs på förvaltningen eller sköts av exploatören. Det pågående arbetet med att genomföra vattendirektivet har likheter med  DETALJPLAN för fastigheten BJÖRBÄCK 3:3 och SMEDVALLEN 2 mfl Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller.

Miljökvalitetsnormerna styr miljöarbetet. Normerna används till exempel av myndigheter och kommuner vid tillståndsprövningar och vid tillsyn av så kallade vattenverksamheter och miljöfarliga verksamheter. Kommunerna ska också se till att normerna följs till exempel när de planerar för användningen av mark och vatten.

Karl-Axel Reimer, gruppchef Miljökontoret och Erik Arnaryd, planarkitekt, Södertälje kommun berättar om hur de arbetar med att följa miljökvalitetsnormer i fysisk planering och om en detaljplan som utmanade arbetsprocessen. Frågor och svar Föreskrifter. Sveriges regering får för vissa geografiska områden eller för hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer)(MKN).

(Sätra stugby) 4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden I 4 kapitlet anges vissa områden i Sverige där särskild stor hänsyn måste tas. Planen berör inte något sådant område.